Regulamin serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego medycyna24.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych, posiadająca adres poczty elektronicznej redakcja_abczdrowie@grupawp.pl („Właściciel”).

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca medycyna24.pl, jednakże pełnym użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu do pełnego pakietu Usług, staje się każda osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.

3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.

4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.

5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.

6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

8. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

B. Regulacje dotyczące zdrowia

1. Udzielane informacje z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

2. Udzielane informacje stanowią jedynie informację medyczną poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

3. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany.

4. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:

- udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),

- wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

- wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

- braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,

- informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

- stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.

5. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.

6. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.

7. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

8. Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych, w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w zakresie zdrowia psychicznego, na temat warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.

9. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

C. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:

1. Otrzymywaniu przez każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej, stałego biuletynu informacyjnego („Newsletter”).

2. Warunkiem skorzystania z Usług „Newsletter” jest prawidłowa aktywacja konta użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: adresu poczty elektronicznej oraz hasła („Dane”).

3. Każdorazowe przekazanie przez użytkownika Danych związane jest z dobrowolnym udzieleniem Właścicielowi zgody wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli (w formie checkboksu w trakcie rejestracji) na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

4. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w Dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż Dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.[/list]

D. Warunki techniczne

1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to:

- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox lub Opera,

- zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

E. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Serwisie lub inną formę o ile treść żądania będzie przedstawiona w sposób pozwalający na jej analizę i ustosunkowanie się przez Właściciela.

2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

F. Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu medycyna24.pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych.

2. Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: abi@nextwebmedia.pl.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.medycyna24.pl w zakresie prowadzenia w serwisie bloga

§ 1
Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.medycyna24.pl prowadzonego przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych.

§ 2
Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Użytkownik – osoba fizyczna, z wyłączeniem Konsumenta, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a która korzysta z Usług Serwisu; która korzysta z dodatkowej funkcjonalności Serwisu polegającej na możliwości dodawania w szczególności treści w postaci artykułów, zdjęć, filmów. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu, w ramach której istnieje możliwość korzystania z dodatkowej (w stosunku do niezarejestrowanych Użytkowników) funkcjonalności Serwisu,
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika,
6) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika;
7) Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.medycyna24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
8) Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
9) Usługodawca – Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych.

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja warunków Regulaminu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu, w zakresie funkcjonalności dotyczącej prowadzenia Bloga, następujące Usługi:
1) przeglądania treści Serwisu,
2) prowadzenia bloga w ramach Serwisu, tj. publikowania własnych treści w swojej subdomenie Serwisu,
3) korzystania z Konta Użytkownika.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 1 powyżej nie wymaga Rejestracji.
4. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 2-3 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie prowadzenia bloga) zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
1) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu,
2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, przyjętymi powszechnie normami obyczajowymi i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik ma prawo do umieszczania na udostępnionym mu w tym celu miejscu w Serwisie materiałów auto-promocyjnych, tj. odnoszących się wyłącznie do osoby Użytkownika. Materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą dotyczyć produktów lub usług.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie treści, które będą przez niego dostarczane nie będą naruszały praw osób trzecich oraz że będą przygotowywane z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy.
4. Użytkownik ponosi pełną, przewidzianą prawem, odpowiedzialność za umieszczenie treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym w szczególności naruszających prawa osób trzecich.
5. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza udostępnić treści, które ze względu na ich treść przeznaczone dla osób pełnoletnich powinien zapewnić, aby dostęp do takich treści poprzedzony był komunikatem o ograniczonym dostępie.
6. Zamieszczenie treści przez Użytkownika w Serwisie jest jednoznaczne z ich publicznym udostępnieniem ze wszystkimi tego konsekwencjami.
7. Treść zamieszczona przez Użytkownika, nie spełniająca warunków określonych w Regulaminie w tym w szczególności w § 4, obraźliwa lub naruszająca powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierająca spam lub treści reklamowe zostanie skasowana.
8. Użytkownik umieszczając w Serwisie jakąkolwiek treść udziela Usługodawcy nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji do zamieszczonych w Serwisie utworów w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9. Pola eksploatacji określone w ust. 7 zapewniają m.in. korzystanie Usługodawcy z treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie m.in. rozpowszechniania utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Usługodawcy, używanie w publicznych prezentacjach Usługodawcy, używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną nie ma wpływu na umowę o dzielenie licencji.
11. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika jest zobowiązany na podstawie zawartej z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do dokonywania wpisów na swoim blogu w ramach Serwisu wg. częstotliwości ustalonej z Usługodawcą.

§ 5
Treść Serwisu
Treść Serwisu i jej przeglądanie

1. Usługodawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, w tym oprócz funkcjonalności polegającej na możliwości prowadzenia bloga, zajmuje się umieszczaniem różnego rodzaju informacji, reklam lub ofert innych podmiotów, w tym na podstronach Użytkowników posiadających Konto. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownikowi posiadającemu Konto, na którego podstronie (blogu) wyświetlane są informacje i oferty, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Umieszczone w Serwisie oferty i informacje, Posty mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Usługodawcę.

Komentowanie treści

3. Dodając komentarz Użytkownik powinien zapewnić, aby spełniał on warunki określone w § 4, a także aby nie był w żaden sposób obraźliwy.
4. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników.
5. Komentarze nie spełniające warunków określonych w § 4, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub treści reklamowe są kasowane.

§ 6
Konto Użytkownika

1. Użytkownik Serwisu może dokonać Rejestracji w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
2. Użytkownik składa wniosek o założenie mu Konta Użytkownika na adres mailowy: redakcja@abczdrowie.pl zawierający:
1) dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail,
2) dane adresowe,
3) krótką informację o sobie,
4) informację o tematach, które Użytkownik chciałby poruszać na swoim blogu, przykładowy wpis, a w przypadku tematyki modowej także przykładowe zdjęcia,
5) proponowaną częstotliwość wpisów na blogu.
3. Usługodawca rozpatrzy wniosek o założenie Konta Użytkownika w terminie 7 dni pod kątem poprawności, a także zgodności zamierzeń autora w zakresie publikacji, z ogólną tematyką Serwisu Internetowego, Regulaminem oraz założeniami Usługodawcy co do treści Serwisu.
4. Odpowiedź Usługodawcy na wniosek o założenie Konta Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy, z którego zgłoszenie przysłano. W przypadku decyzji pozytywnej Użytkownik otrzyma dane umożliwiające mu dostęp do Konta.

§ 7
Zasady dotyczące odpowiedzialności za zamieszczane Posty, artykuły i komentarze

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść swoich komunikatów i Konta Użytkownika. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną.
2. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując na łamach Serwisu treści objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
3. Zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie Posty oraz inne treści pozostają widoczne w Serwisie także po usunięciu Konta Użytkownika, chyba że będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takich przypadkach Post lub treść może zostać zanonimizowana lub usunięta.

§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki

1. Usługodawca dochowa należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Użytkownika, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Użytkownika Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownik podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
5. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
6. Reklamacje z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać pisemnie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa lub pocztą e-mail na adres redakcja_abczdrowie@grupawp.pl.
7. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie. W razie braku danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca wystąpi o jej uzupełnienie.
8. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.

§ 9
Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 10
Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w stosunku do osób, które wyraziły na to zgodę także w celu marketingowym lub innym w zakresie wyrażonej zgody.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych treści publikowanych w Serwisie jest zabronione.
4. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2017